Комуникационни мрежи

VIN-CommunicationLine img

Разработените от ВИН Електроник ООД комуникационни линии са тествани продължително време както в лабораторни, така и в реални експлоатационни условия. Резултатите показват много добра стабилност и напълно достатъчна скорост. Гарантира се свързване между няколко еднотипни устройства VINdevice /всяко от които може да притежава своя йерархична master-slave структура/ и приложен софтуер VINdevice Extra изпълняван върху персонални компютри под управлението на Windows. На фигурата по-горе е показана общата организация и информационните канали в една такава мрежа.

В сила са следните основни правила и ограничения:

Hardware – Предложеният логически модел съдържа три самостоятелни мрежи със следната хардуерна реализация: