RecManager - ТЪРГОВСКИ РЕЦЕПТИ

Config DosingLines
В тематичната област ТЪРГОВСКИ РЕЦЕПТИ е представен примерен списък, съдържащ бетони, фракции, замазки /евентуално и някои специфични продукти/, които се произвеждат от бетоновия възел. Както вече отбелязахме, всеки елемент от този списък, който вече е използван при състявяне на документи за експедиция, не може да бъде премахван. Това означава, че потребителят може да добавя нови търговски рецепти винаги, когато това е необходимо, но трябва да се избягва прекомерното и безсмислено нарастване на списъка.
RecipesCommerceList
Върху списъка с търговски рецепти могат да се прилагат стандартните операции Редакция /бутон 1/, Добавяне /бутон 2/ и Изтриване /бутон 3/. При натискане на бутон (1 или 2), системата активира диалогов прозорец, в който потребителят трябва да дефинира следните атрибути на избраната рецепта: уникален за списъка код, наименование и атрибут за архив. Рецептите, маркирани за архив не се визуализират при съставяне на поръчките и документите и следователно не се използват повече в производството, но операцията е обратима. Операцията Изтриване е винаги е възможна в процеса на първоначалното съставяне на списъка.
При натискане на бутон (4), RecManager изпраща директно към системния принтер комбиниран списък на търговските и свързаните към тях технологичните рецепти от активната група.