RecManager software

RecManager осигурява на потребителя възможност да създава или модифицира така наречените рецепти за производство на бетон. Ние разглеждаме всяка рецепта като неразделна съвокупност от търговски и технологични параметри. Най общо казано, първата категория включва наименованието, чрез което продукта се представя на клиента, което обикновено напълно съвпада със спецификацията на класовете по якост на бетона съгласно стандартите БДС 7268-83 или EN 206-1:2004, но може и да бъде модифицирано от потребителя. Втората категория параметри е свързана с технологичните особености на конкретния тип бетонова машина - брой дозатори, методи на дозиране, налични дозиращи линии и т.н. Тези параметри представляват набор от числа /в килограми или литри/, определящ дозите на всички дозиращи линии за един малък дозиращ цикъл за конкретен клас бетон. Като правило, това са стойности за случая на нулева влажност /сухи компоненти/.
И така, двете категории параметри оформят съответо търговската и технологичната рецепта за различните класове бетон. Важно е да се разбере, че една търговска рецепта може да бъде комбинирана с повече от една технологична рецепта.
Приложенията RecManager и SmartDoser работят върху обща база данни, като поддържат вътрешна TCP-конекция. Това осигурява бързото актуализиране на рецептите в програмата за управление на машината и прави възможно работата на SmartDoser да продължава без рестартиране при редакция на рецептите. Като правило, двете приложения и сървъра за управление на данните работят върху един и същи хост-компютър.

Recipes Lists relations

Програмното осигуряване на RecManager гарантира безпроблемно функциониране в следния логически модел на работната среда. Предпоставено е задължителното съществуване на единствен списък Търговски рецепти, включващ всички класове бетони, фракции, замазки и др., които се предлагат на клиентите. Елементите от този списък остават завинаги в базата данни и не могат да бъдат изтривани, ако вече са включени в някои от експедиционните документи. Във всеки конкретен момент, към този търговски списък може релативно да се свърже един списък Технологични рецепти, наричан Активен. В базата данни могат да съществуват едновременно множество такива списъци, отнасящи се за машини с различен капацитет, за различна влажност на инертните материали, за различни класове по консистентност или за каквито и да е общи признаци на групиране. Във всеки активен списък може да съществува една или повече технологични рецепти, свързани със съответна търговска рецепта. Също така е допустимо конкретна търговска рецепта да не бъде свързана с нито една технологична такава, но е недупостимо съществуването на несвързани технологични рецепти. Състава на всяка група, както и всеки неин елемент, могат свободно да бъдат редактирани – премахване или добавяне на нови рецепти, промяна на състава на всяка рецепта.
Действието на машината за производствао на бетон се характеризира с ясно изразена цикличност, като най-общо се предполага, че потоците суровини, наричани по-нататък ‘масови потоци’, постъпват в системите за дозиране по независими дозиращи линии – до 5 за инертни материали, до 3 за цимент, до 5 за вода и 4 за добавъчни вещества. В общия случай, нормалното работно състояние на системата представлява последователност от дозиране на отделни дози суровини за всички масови потоци, транспортиране на дозираните материали до смесителя, смесване на компонентите за определено време и разтоварване на смесителя. Тази последователност наричаме ‘малък дозиращ цикъл’. Всички дозирания, извършени в малкия дозиращ цикъл, трябва да са максимално близки до дозите в рецептата, която се изпълнява в него.
След горното изложение е ясно, че SmartDoser може да използва при своята работа неограничен брой технологични рецепти. В състава на рецептите, освен теглото на различните компоненти са включени и някои допълнителни параметри като време на миксиране, начало на миксирането, редуциран обем на миксера, които осигуряват възможност за изпълнение на ‘по-необикновенни’ поръчки.
Автоматичният режим и работата с рецептите са абсолютно необходими за изграждането на строга система за управление на производството и съответствието му със стандартите за качество. Те позволяват контрол на технологичната дисциплина, документиране на резултатите от дозиранията, администриране на процеса на приемане и изпълнение на заявките за бетон, обобщаване на резултатите по периоди, клиенти и обекти и изграждане на ‘складово стопанство’ с отчитане на движението на инертните фракции и цимента.