RecManager - КОНФИГУРИРАНЕ НА ДОЗИРАЩИТЕ ЛИНИИ

Нека започнем с разглеждане на операциите в тематичната област КОНФИГУРИРАНЕ, която на свой ред е разделена на три части, показани на фигурата. В частта (1) е представена номенклатура на компонентите, използвани в производството на бетон /рецептурени ингредиенти/. Обичайните компоненти са фракция, пясък, цимент и вода, които всяка “минимална” номенклатура трябва да съдържа. Ако потребителят желае, последната може да се разшири, както с по-подробно описание на наименованията, така и с нови компоненти. Стандартните операции върху номенклатурата /добавяне, редакция, изтриване/ са достъпни от съответното контекстно меню на частта (1). При първите две операции се активира специална форма за дефиниране на атрибути на компонент. Всеки компонент от списъка притежава следните атрибути – уникален за номенклатурата код, наименование, текущ/архив, основна фракция/добавка, физическа дименсия, ред в списъка, дата на последна редакция. Напомняме, че операцията изтриване е недопустима за компоненти, които вече са използвани в производството /виж по-долу/.
Config DosingLines
В частта (3) е представена логическата организация на дозиращите линии и тяхната връзка с рецептурните ингредиенти. Например, от конкретната фигура се вижда, че първа и четвърта линии /течки/ на дозатора на инертни фракции дозират фракция, втора и трета – пясък, а пета не се използва. Потребителят трябва добре да осъзнава, че релациите дозиращи линии/ингредиенти могат да бъдат изменчиви във времето. Напълно възможно е, местата на филц и пясък да се разменят в един бъдещ момент, силозите да се заредят с други марки цимент, а особенно валидно е казаното за химическите добавки. RecManager съхранява тази чувствителна информация във вътрешен служебен дневник, наречен DLI-DateTimeTable, който е недостъпен за потребителя. При всяка промяна на текущата конфигурация, последният трябва да генерира нов запис в гореспоменатия дневник, който да отразява новите релации дозиращи линии/ингредиенти, което става по следния начин:

Промяна на конфигурацията:

  1. В областта (3) изберете дозиращата линия, която искате да промените;
  2. В областта (1) изберете рецептурната компонента, която искате да свържете;
  3. Натиснете бутона (2);
  4. Повторете стъпките 1,2 и 3 за всички дозиращи линии, които искате да промените;
  5. Натиснете бутона (4) за запис в дневника.
Накрая, ще отбележим че в частта (6) е представена още една логическата организация на дозиращите линии, описваща правила за дефиниране на групи дозиращи линии с едни и същи рецептурните ингредиенти. Това позволява създаването на по-консолидирани административни справки и отчети. Описанието на тези групи отново се съхранява във вътрешения служебен дневник DLI-DateTimeTable. При всяка промяна на текущата конфигурация, операцията за запис се инициира от съответното контекстно меню на областта.