RecManager - ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕЦЕПТИ

RecipestechnoList
Накрая ще разгледаме тематичната област ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕЦЕПТИ, където е представен един примерен списък като таблица от числови и символни стойности. Нека си припомним, че по дефиниция технологичната рецепта представлява набор от числа /в килограми или литри/, определящ дозите на всички линии за един малък дозиращ цикъл за конкретен клас бетон. Всеки ред от тази таблица се отнася за технологична рецепта, чийто атрибути са визуализирани в отделните колони както следва:
 • търговси код – кода на търговската рецепта от списъка на търговските рецепти, за която се отнася конкретната технологична рецепта;
 • технологичен код – уникален за списъка код на конкретната рецепта, чрез който се дефинира поръчката за изпълнение на SmartDoser;
 • ИФ1-5 – дози [kg], отнасящи се за индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на инертни фракции /пясък,филц,.../;
 • СФ1-3 – дози [kg], отнасящи се за индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на свързващи вещества /[цимент,пепелина,.../;
 • вода – не се използва;
 • Д1-1, Д1-2, Д2-1, Д2-2 – дози [kg], отнасящи се за индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на химически добавки;
 • Endble – софтуерен контрол на тегловния дозатор на химически добавки. За да бъдат включени дефинираните дози в технологичната рецепта, стойността на този атрибут трябва да е единица;
 • MT[s] – софтуерен контрол на времето на миксиране на ингредиентите, отчитано от момента на доставянето им в смесителя на машината;
 • MS – софтуерен контрол на началото на отчитане на периода на миксиране на ингредиентите. Възможни стойности, определени спрямо момента на доставянето им в смесителя на машината са:
  • C+W+A - цимент+вода+добавки;
  • C+W - цимент+вода;
  • C+A - цимент+ добавки;
  • W+A - вода+добавки;
 • IFRA LogOrder – логически ред на индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на инертни фракции за конкретната рецепта;
 • IFRA Twins – дефиниране на “линии-двойници” индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на инертни фракции за конкретната рецепта;
 • CFRA LogOrder – логически ред на индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на свързващи вещества за конкретната рецепта;
 • CFRA Twins – дефиниране на “линии-двойници” индивидуалните дозиращи линии на тегловния дозатор на свързващи вещества за конкретната рецепта;
 • dtStamp – дата и час на последната редакция;
 • наименование – наименованието на свързаната търговска рецепта.
RecipesTechnoData
Върху списъка с технологични рецепти могат да се прилагат стандартните операции Редакция /бутон 1/, Добавяне /бутон 2/ и Изтриване /бутон 3/. При натискане на бутон (1 или 2), системата активира диалогов прозорец, в който потребителят трябва да дефинира всички изброени по-горе атрибути.
Забележка: дозите за вода не се въвеждат, а се уточняват от оператора по време на изпълнение на поръчката. Атрибутите, свързани с началото на миксирането, логическия ред и линиите-двойници на дозиращите линии не са все още реализирани в текущата софтуерна версия.
Всички нанесени дози трябва да отговарят на избрания обем на смесителя. Софтуерът, ограничава възможния избор на този параметър до фабрично установения обем на смесителя /последният се използва и при избор нула/. При избор на нова стойност, може да използвате бутона <Преизчисляване> за пресмятане на новите стойности на дозите.
Операциите Изтриване и Добавяне са винаги е възможни без никакви ограничения. Като правило, размерът на списъка на технологичните рецепти се различава от този на търговските. Допустимо е към една търговска рецепта да има свързани няколко технологични такива или нито една.
При натискане на бутон (4), RecManager извежда на монитора комбиниран списък на търговските и свързаните към тях технологичните рецепти от активната група.