RecManager - ГРУПИ РЕЦЕПТИ

Config DosingLines
В тематичната област ГРУПИ РЕЦЕПТИ е представен примерен списък, съдържащ три технологични групи, отнасящи се към три различни машини. Съгласно разгледания по-горе логически модел, една от тях е установена като Активна и SmartDoser може да изпълни всяка технологична рецепта, включена в нейния състав.
Списъкът на групите съдържа поне една такава, която е предварително инсталирана и отговаряща на спецификата на конкретната машина. По свое желение и преценка, потребителят може да разширява или редуцира този списък, чрез операциите Редакция, Добавяне или Изтриване, активирани от съответното контекстно меню на областта.
RecipesGroupsList
При избор на операциите Редакция или Добавяне се активира специализиран прозорец за потребителсни вход, чрез който потребителят дефинира следните атрибути на съответната група: наименование на групата, максимално допустимо тегло на инертните фракции, максимално допустимо тегло на свързващите фракции, максимално допустимо тегло на химическите добавки, максимално допустимо тегло на водата, ефективен обем на смесителя, архивирана /статусът на атрибута Активна е само показан/.
Операцията Изтриване е допустима само за неактивните групи. Макар и разрешена, категорично препоръчително е тя да се избягва.
При установяване на избрана от Вас група като АКТИВНА, тематичните области ГРУПИ РЕЦЕПТИ и ТЕХНОЛОГИЧНИ актуализират съдържанието си. Ако приложението SmartDoser е активно, то също актуализира цялата информация, свързана с рецептите и започва да работи новите технологични рецепти.