SmartDoser software

Програмното осигуряване на SmartDoser представлява съвокупност от:

  •   комплекс от софтуерни модули, осигуряващи едновременното изпълнение на редица логически алгоритми за управление на бетоновия възел. Софтуерните модули контролират различни функционални части на бетоновия възел /тегловни дозатори на инертни материали, свързващи вещества, химически добавки, дозатор на вода, транспортно устройство, шибърно устройство, смесител/. Главният синхронизиращ модул PManager осъществява комплексни алгоритми в зависимост от работния режим и интелигентна реакция на аварийните ситуации в зависимост от момента на тяхното възникване.
  •   специализиран софтуерен модул за управление на различни хардуерни субсистеми - входно-изходни сигнали, аналого-цифрово преобразуване, импулсни броячи, комуникационни линии и др.
  •   сървър за данни /Microsoft SQL Server/, обработващ и съхраняващ разнообразна информация за алгоритмите и параметрите на управление на хардуера, резултатите от производственния процес и статистики, администриране на експедицията и складовите стопанства
  •   специализирани софтуерени модули за комуникация с други приложения /редактор на рецептите, складово стопанство, дневник на експедицията/

Описаният накратко комплекс от служебни и приложни програми гарантират безпроблемно функциониране на в следния логически модел на работната среда. Програмното осигуряване на SmartDoser гарантира безпроблемно функциониране в следния логически модел на работната среда. Най-общо се предполага, че потоците суровини, наричани по-нататък ‘масови потоци’, постъпват в системите за дозиране по независими дозиращи линии – до 5 за инертни материали, до 3 за цимент, до 5 за вода и 4 за добавъчни вещества. След дозирането, компонентите за инертни материали се транспортират /от количка или лентова система/, смесват се с останалите компоненти за определено време в миксер /сухо и мокро миксиране/, след което се разтоварват в транспортното средство. По такъв начин естественно се оформят определен брой масови потоци, които SmartDoser контролира и регистрира, т.е. можем да кажем, че двете основни функции на системата са контрол и мониторинг на технологичния процес.
Действието на SmartDoser се характеризира с ясно изразена цикличност. В общия случай, нормалното работно състояние на системата представлява последователност от дозиране на отделни порции суровини за всички масови потоци, транспортиране на дозираните материали до миксера, смесване на компонентите за определено време и разтоварване на миксера. Тази последователност наричаме ‘малък дозиращ цикъл’. Това продължава до изпълнение на предварително дефиниран брой малки дозиращи цикли, което представлява един ‘голям дозиращ цикъл’. В битовия език се използават съответно термините бъркало, замес, цикъл в първия случай и поръчка, камион – във втория. Възможно е процеса на дозиране да бъде преждевременно прекратен или продължен и след достигане на предварително зададената граница – например, при техническа повреда или при корекция на поръчката. Това налага началото и края на големия дозиращ цикъл да бъде задължително маркиран от оператора чрез натискане на специален бутон. SmartDoser може да изпълнява дозиранията в три работни режима – Ръчен, Полуавтоматичен и Автоматичен – които същественно се различават по степеннта на контрол, предоставена на оператора. Важно е да се отбележи, че основните функции по мониторинг на технологичния процес се осъществяват във всички работни режими. В Ръчен режим, отговорността за координацията на различните устройства и за точността на дозиране е изцяло на оператора, като SmartDoser го предпазва само от някои груби грешки.
SmartDoser може да се самонастройва към интензитета на входящите потоци така, че във всеки работен цикъл да дозира приблизително еднакво количество. Това се постига чрез прилагане на специални адаптивни алгоритми за следене на разликата между дозата и действително претегленото колечество за всяка дозираща линия във всеки работен цикъл и определяне на съответните поправки за следващия. Тази способност на системата осигурява точно дозиране независимо от краткосрочните флуктуации и дългосрочните трендове в интензитета на масовите потоци или от трайните промени във времето за реакция на изпълнителните механизми.
В автоматичен режим на работа SmartDoser осъществява почти пълен контрол върху процеса на дозиране и оптимизира продължителността на малките дозиращи цикли. Алгоритмите на работа осигуряват интелигентна реакция при възникване на проблеми в изпълнителните елементи като временно се прекратяват дозирането в подходящо избран момент. След отстраняването на проблема технологичният процес се възстановява от оператора в така наречените ‘сигурни точки’, осигуряващи неговото гладко продължение. При определени обстоятелства /например, при краткотрайни сривове в електрозахранването или при възникване на софтурни грешки/ SmartDoser може да прави това абсолютно прозрачно, без намесата на оператора. Много от параметрите на технологичният цикъл могат да се настройват според особенностите на конкретна машина или условията на работната среда. Пример за такива параметри са време на разтоварване на количката, време на разтоварване на миксера, време на сухо и мокро миксиране на компонентите, начална точка на припокриване на малките цикли и др.
SmartDoser може да използва при своята работа неограничен брой технологични рецепти, свързани с различните класове бетони. Всички компоненти на рецептите могат свободно да се редактират от потребителя, което позволява текуща корекция на “сухите” рецепти в машини без система за измерване влажността на инертните фракции. В състава на рецептите освен теглото на различните компоненти са включени и някои допълнителни параметри като време на миксиране, редуциран обем на миксера, които осигуряват възможност за изпълнение на ‘по-необикновенни’ поръчки.
Автоматичният режим и работата с рецептите са абсолютно необходими за изграждането на строга система за управление на производството и съответствието му със стандартите за качество. Те позволяват контрол на технологичната дисциплина, документиране на резултатите от дозиранията, администриране на процеса на приемане и изпълнение на заявките за бетон, обобщаване на резултатите по периоди, клиенти и обекти и изграждане на ‘складово стопанство’ с отчитане на движението на инертните фракции и цимента.


Работни режими: