ОПЕРАЦИИ ВЪРХУ ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА SmartDoser

Контролният панел представлява потребителския интерфейс на приложението SmartDoser, чрез който потребителят осъществява своето взаимодействие с машината. Той осигурява включване на силовите и електронните компоненти, дефиниране на текущата поръчка /рецепта и количество за изпълнение/, стартиране и контрол на машината в различните работни режими, реакция на грешките, различни настройки и т.н. Другото му основно предназначение е да визуализира актуалното технологично състояние на машината - статус на периферните датчици, статус на командните линии към електромотори, магнетвентили, пневматични клапи, както и стойностите на различните измервателни систетеми на тегло, дебити, скорости, налягане, експлоатационни часове и др. Всички тези функцианалности се реализират от софтуерните модули CPanel и PManager, свъзани чрез clent-server протоколи.
CPanel комбинира компоненти от графичния потребителски интефейс на операционната система Windows с компоненти на професионалната промишлена графика /human-machine interface/, което позволява на оператора лесна и интуитивна връзка с машината. Екранът е разделен на тематични области, свързани с различните функционални подсистеми на SmartDoser и различните процедури, извършвани от оператора. При проектирането на модула е търсена максималната му универсалност, но като се държи сметка и за основни конструктивни специфики на машините, което е причина някои компоненти да са недостъпни или отсъстващи от конкретна реализация. Цялостната визия на CPanel се дефинира чрез специфични конфигурационни файлове и се осъществява само от производителя.
По-нататък ще разгледаме предназначението и реакциите на различните компоненти от интерфейса, като започнем от областа за общи операции, разположена в най-горната част на панела.

...
 • 1 - Бутон за включване на оперативно напрежение
 • 2 - Бутон за включване на изключване напрежение
 • 3 - Бутон за включване на компресор
 • 4 - Индикатори за включен компресор и номинално налягане /цвят зелен/
 • 5 - Индикатор за активирана токова защита /мигащ/
 • 6 - Индикатор за активиран стоп-бутон /мигащ/
 • 7 - Бутони за избор на работен режим – ръчен, полуавтоматичен, автоматичен;
 • 8 - Индикатор-икона на текущия работен режим;
 • 9 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането в автоматичен режим;
 • 10 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането в автоматичен режим;
 • 11 - Бутон за звукова сирена;
 • 12 - Бутон за активиране на диалогов прозорец за дефиниране на поръчка – рецепта и количество;
 • 13 - Бутон за активиране на диалогов прозорец за корекция на дозираното количество;
 • 14 - Текстово поле за индикация на заявеното количество;
 • 15 - Текстово поле за индикация на заявената рецепта;
 • 16 - Индикатор за химически добавки в състава на рецептата:
 • 17 - Индикатор на функционалното състояние на SmartDoser – готовност, дозиране, стоп и т.н.;
 • 18 - Текстово поле за индикация на броя на изпълнените малки технологични цикли от поръчката;
 • 19 - Текстово поле за индикация на броя на необходимите за изпълнение на поръчката малки технологични цикли;
 • 21 - Индикатор-икона за заявен от оператора планиран стоп;
 • 21 - Бутон за активиране на Дневник на грешките;

...
 • 1 - Бутони за дозиране в ръчен режим;
 • 2 - Индиратори за състоянието на командните линии за дозиране;
 • 3 - Индиратори за състоянието на клапите за дозиране;
 • 4 - Контейнери за инертни материали, от които се извършва дозирането /боксове /;
 • 5 - Информационно табло /dashboard/;
 • 6 - Индикатор на текущото тегло върху везната за инертни материали;
 • 7 - Индикатор на функционалното състояние на дозатора – готовност, дозиране, разтоварване, изпълнено, стоп;
 • 8 - Бутон за статично нулиране на везната;
 • 9 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането в полуавтоматичен режим;
 • 10 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането в полуавтоматичен режим;
 • 11 - Индикатор на отношението текущо/максимално тегло върху везната за инертни материали;
...
 • 12 - Конвейрна лента за претоварване на инертния материал /при дозатор с лентова везна/;
 • 13 - Индикатор на състоянието на командната линия на двигателя на конвейрната лента /при дозатор с лентова везна/;
 • 14 - Бутон за Старт/Стоп на двигателя на конвейрната лента в ръчен режим /при дозатор с лентова везна/.
...
 • 15 - Буферен съд за дозиране /при дозатор с буферен съд/;
 • 16 - Индикатор на състоянието на командната линия на изходящата клапа /при дозатор с буферен съд/;
 • 17 - Индикатор на състоянието на изходящата клапа /при дозатор с буферен съд/;
 • 18 - Бутон за управление на изходящата клапа в ръчен режим /при дозатор с буферен съд/.

...
 • 1 - Дозиращ съд на везната за свързващи вещества;
 • 2 - Бутон за статично нулиране на везната;
 • 3 - Индикатор на функционалното състояние на дозатора – готовност, дозиране, разтоварване, изпълнено, стоп;
 • 4 - Индикатор на текущо тегло върху везната за свързващи вещества;
 • 5 - Бутони за дозиране в ръчен режим;
 • 6 - Информационно табло /dashboard/;
 • 7 - Индикатор на отношението текущото/максимално тегло върху везната за свързващи вещества;
 • 8 - Бутон за управление на изходящата клапа в ръчен режим;
 • 9 - Изходяща клапа на дозатора;
 • 10 - Индикатор на състоянието на командната линия на изходящата клапа;
 • 11 - Индиратор на състоянието на изходящата клапа /отворена-затворена/;
 • 12 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането в полуавтоматичен режим;
 • 13 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането в полуавтоматичен режим;
...
 • 14 - Силоз на складовото стопанство;
 • 15 - Индикатори на състоянието на командните линии на двигателите на винтовите транспортьори /шнекове/;
 • 16 - Изходящите клапи на силозите;
 • 17 - Индикатори на състоянието на командните линии на изходящите клапи на силозите;
 • 18 - Индикатори на състоянието на изходящите клапи на силозите /отворена-затворена/;
 • 19 - Бутони за управление на изходящите клапи;
 • 20 - Бутони за управление на аерацията на силозите в ръчен режим.

...
 • 1 - Индикатор на състоянието на състоянието на командната линия на входящата помпа на дозатора;
 • 2 - Бутон за управление на входящата помпа в ръчен режим;
 • 3 - Калибриран съд за дозиране на химическите добавки;
 • 4 - Бутон за управление на изходящата помпа в ръчен режим;
 • 5 - Индикатор на състоянието на състоянието на командната линия на изходящата помпа на дозатора;
 • 6 - Информационно табло /dashboard/;
 • 7 - Индикатор на текущото тегло върху везната за химически добавки;
 • 8 - Бутон за статично нулиране на везната;
 • 9 - Индикатор на функционалното състояние на дозатора – готовност, дозиране, разтоварване, изпълнено, стоп;
 • 10 - Входящ тракт на дозатора;
 • 11 - Изходящ тракт на дозатора.
 • 12 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането в полуавтоматичен режим;
 • 13 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането в полуавтоматичен режим;
 • 14 - Индикатор на отношението текущо/максимално тегло върху везната за химически добавки.

...
 • 1 - Индикатор на количеството дозирана вода по дебит в литри;
 • 2 - Индикатор /progress bar/ на отношението текущо дозирано/зададено количество вода по дебит;
 • 3 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането по дебит в ръчен и полуавтоматичен режим;
 • 4 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането по дебит в ръчен и полуавтоматичен режим;
 • 5 - Бутон за избор на метода на работа на дебитния дозатор – с използване на датчик или чрез хронометър;
 • 6 - Входящ тракт на дебитния дозатор;
 • 7 - Бутон за временно отваряне на входящата клапа на дебитния дозатор, без да се извършва измерване – доливане на вода;
 • 8 - Бутони за дефиниране на количеството за дозиране по дебит – стотици, десетици, единици;
 • 9 - Индикатор на състоянието на входящата клапа /отворена-затворена/ и бутон за отваряне/затваряне на входящата клапа на дебитния дозатор, без да се извършва измерване – миене;
 • 10 - Входящ тракт на тегловния дозатор;
 • 11 - Бутон за управление на входящата клапа на тегловния дозатор в ръчен режим;
 • 12 - Индикатор на текущото тегло върху везната на тегловния дозатор;
 • 13 - Индикатор на състоянието на входящата клапа на тегловния дозатор;
 • 14 - Индикатор на функционалното състояние на тегловния дозатор – готовност, дозиране, разтоварване, изпълнено, стоп;
 • 15 - Входяща клапа на тегловния дозатор;
 • 16 - Съд за дозиране на тегловния дозатор;
 • 17 - Бутон за статично нулиране на везната на тегловния дозатор;
 • 18 - Бутони за дефиниране на количеството за дозиране по тегло – стотици, десетици, единици;
 • 19 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането по тегло в полуавтоматичен режим;
 • 20 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането по тегло в полуавтоматичен режим;
 • 21 - Индикатор /progress bar/ на отношението текущо дозирано/зададено количество вода по тегло;
 • 22 - Индикатор на състоянието на състоянието на командната линия на изходящата клапа на тегловния дозатор;
 • 23 - Индикатор на състоянието на изходящата клапа /отворена-затворена/;
 • 24 - Бутон за управление на изходящата клапа на тегловния дозатор в ръчен режим;
 • 25 - Изходяща клапа на тегловния дозатор;
 • 26 - Общ изходящ тракт на дебитния и тегловния дозатори.
 • 27 - Бутон за Старт/Продължение на дозирането в полуавтоматичен режим;
 • 28 - Бутон за Стоп/Прекратяване на дозирането в полуавтоматичен режим;

...
 • 1 - Бутон Старт на мотора на смесителя;
 • 2 - Бутон Стоп на мотора на смесителя;
 • 3 - Индикатори за състоянието на капаците на смесителя: отворени(червено)-затворени(зелено);
 • 4 - Цифров индикатор на силата на тока през мотора на смесителя;
 • 5 - Графичен индикатор на вискозитета на бетона в смесителя (силата на тока спрямо предварително емпирично дефинирано ниво);
 • 6 - Индикатор на състоянието на командната линия на мотора на шибърното устройство;
 • 7 - Индикатор на състоянието на шибърното устройство на смесителя: отворено-затворено;
 • 8 - Индикатор на състоянието на мотора на смесителя: включен(зелено)-изключен(тъмно);
 • 9 - Индикатор на състоянието на смесителя: празен (тъмно)-пълен (жълто);
 • 10 - Бутон за отваряне на шибърното устройство в нормален режим;
 • 11 - Бутон за отваряне на шибърното устройство в стъпков режим;
 • 12 - Бутон за затваряне на шибърното устройство.
...
 • 1 - Индикатор за положението на транспортна количка (пълнене, изчакване, разтоварване);
 • 2 - Релсов път на транспортна количка;
 • 3 - Бутон Старт нагоре - стартиране на транспортната количка към положение за разтоварване;
 • 4 - Бутон Стоп – незабавно прекратяване на движението на транспортната количка;
 • 5 - Бутон Старт надолу - стартиране на транспортната количка към положение за пълнене.