SmartDoser - РЪЧЕН РАБОТЕН РЕЖИМ

Най-характерната особенност на този работен режим е разрушаването на почти всички логически връзки между отделните функционални устройства на SmartDoser. Операторът може да управлява независимо всяко едно от тях и носи пълната отговорност за организацията и провеждане на дозиращия процес – той определя редът на включване на клапите и шнековете, задвижването на транспортното устройство, отварянето на шибъра и т.н. Дозирането на инертните материали и цимента се извършва чрез визуално следене на кантарите, продължителността на миксиране се определя “по усет”. Запазено е обаче, автоматичното дозиране на дебитния дозатор на вода като операторът трябва само да стартира този процес чрез съответния бутон от пулта за управление. Броенето на дозиращите цикли също е автоматично. SmartDoser обаче, продължава да следи действията на оператора и да налага някои ограничения с цел недопускане на груби грешки.

Примерен алгоритъм на един малък дозиращ цикъл в РЪЧЕН режим

 1. Операторът привижва количката до положение за натоварване;
 2. Операторът извършва дозиране на инертните материали чрез задействане на подходящите командни линии и следене на везната;
 3. Операторът задвижва количката към положение за разтоварване;
 4. Операторът извършва дозиране на цимента чрез задействане на подходящите командни линии и следене на везната;
 5. Операторът извършва дозиране на химическите добавки чрез задействане на подходящите командни линии и следене на везната;
 6. Ако дозирането на вода се ивършва по тегловен метод, операторът извършва дозирането чрез задействане на подходящите командни линии и следене на везната;
 7. Ако дозирането на вода се ивършва по дебитен метод, операторът стартира дозатора на вода при изсипване на инертните материали в смесителя;
 8. Операторът разтоварва на дозирания цимент като отваря клапата на цимента;
 9. Операторът разтоварва на химическите добавки и водата като задейства изходящата помпа /или клапа/;
 10. Операторът изчаква определено време за миксиране на компонентите;
 11. Операторът отваря шибъра за освобождаване на смесителя – в този момент SmartDoser отброява един дозиращ цикъл;
 12. Операторът изчаква определено време за разтоварване на смесителя и затваря шибъра.
Забележка: Всеки следващ дозиращ цикъл трябва да започва не по-рано от отварянето на шибъра /точка 11/.
По-долу са систематизирани основните принципи на действие и отговорности, реализирани от различните функционални устройства.

 1. Забранява работата на всички шнекове, ако има активирана токова защита;
 2. Забранява работата на всички шнекове, ако клапата на цимента е отворена;
 3. Автоматично изключва всички шнекове, ако клапата на цимента е отворена;
 4. Забранява включването на шнек, ако вече има друг работещ такъв;
 5. Забранява работата на клапата за цимент, ако налягането на въздуха е ниско;
 6. Автоматично затваря клапата за цимент, ако има работещ шнек;
 7. Автоматично затваря клапата за цимент, ако шибърът е отворен;
 8. Всички шнекове могат да се задействат чрез съответните бутони в произволен ред и момент;
 9. Изключва автоматично всички шнекове, ако теглото в съответната везна надхвърли определена критична стойност.

 1. Забранява работата на всички клапи, ако налягането на въздуха е ниско;
 2. Забранява работата на всички клапи, ако количката не е в долно положение;
  Забележка 1: И в двата случая клапите се затварят поради конструктивни особенностти.
  Забележка 2: Точка 2 се отменя, ако дозаторът е с буферен съд или лента-конвейр. В този случай, клапите се затварят автоматично, ако буферният съд е отворен или лентата-конвейр се движи.
 3. Всички клапи могат да се задействат чрез съответните бутони в произволен ред и момент;
 4. Изключва всички клапи, ако теглото в съответната везна надхвърли определена критична стойност.

 1. Забранява работата на всички помпи, ако има активирана токова защита;
 2. Взаимно се блокира работата на входящите и изходящите помпи или клапи;
 3. Автоматично се блокира работата на изходящите помпи или клапи, ако шибърът е отворен;
 4. Всички помпи или клапи могат да се задействат чрез съответните бутони в произволен ред и момент;
 5. Изключват се автоматично всички входящи помпи, ако теглото в съответната везна надхвърли определена критична стойност.

ДЕБИТЕН

 1. Дозаторът се задейства чрез съответния бутон в произволен момент без никакви ограничения;
 2. При работа с реален датчик и в състояние на Готовност дозаторът продължава да следи за флуидния поток, с цел откриване на проблеми при затварянето;
 3. Работата на дозатора се блокира при отворен шибър;
 4. Дозаторът може да се включва за кратко за допълнително вливане /само за времето на задъжане на съответния бутон/;
 5. Дозаторът може да се включва за продължително вливане /до прекратяването му чрез съответния бутон/;
Забележка: И в двата случая 4 и 5 количеството вода не се измерва.

ТЕГЛОВЕН

 1. Забранява работата на всички входящи помпи, ако има активирана токова защита;
 2. Забранява работата на всички входящи помпи, ако изходящата клапа е отворена;
 3. Забранява включването на останалите входящи помпи, ако вече има друга работеща такава;
 4. Забранява работата на изходящата клапа, ако налягането на въздуха е ниско;
 5. Автоматично затваря изходящата клапа, ако има работеща входяща помпа;
 6. Изходящата клапа се блокира или автоматично се затваря при отворен шибър;
 7. Дозаторът се задейства за пълнене чрез съответния бутон в произволен момент без никакви ограничения;
 8. Изключва автоматично всички входящи помпи, ако теглото в съответната везна надхвърли определена критична стойност.

 1. Движението на количката се забранява, ако има активирана токова защита;
 2. Движението на количката се забранява, ако има активирани датчици за крайно /аварийно/ положение;
 3. Движението на количката се забранява, ако повече от един датчик на положение дава активен сигнал;
 4. Количката автоматично спира няколко секунди след потеглянето си от положение на товарене, разтоварване или на изчакване, ако съответните датчици не променят сигнала си на неактивен;
 5. Количката автоматично спира в положение на изчакване, ако миксерът не работи;
 6. Количката автоматично спира в положение на изчакване, ако шибърът е отворен;
 7. Количката автоматично спира в положение на изчакване, ако миксерът е пълен;
 8. Количката автоматично потегля от положение на изчакване към положение на разтоварване, когато условията по т.5, т.6 и т.7 отпаднат;
 9. Движението на количката от положение на товарене се забранява, ако дозаторът на инертни материали е с буферен кош и неговата дънна клапа е отворена;
 10. Движението на количката от положение на товарене се забранява, ако дозаторът на инертни материали е с лента-конвейр и лентата се движи.

 1. Движението на шибъра се забранява, ако има активирана токова защита;
 2. Движението на шибъра се забранява, ако изходящата клапа на дозатора на цимент е отворана;
 3. Движението на шибъра се забранява, ако някоя от изходящите помпи или клапи на дозатора на химически добавки е съответно включена или отворена;
 4. Движението на шибъра се забранява, ако дозаторът за вода /дебитен или тегловен/ е в режим на “наливане” на вода в смесителя;
 5. Шибърът се задейства чрез съответните бутони в произволен момент без никакви други ограничения;
 6. Шибърът може да се отваря в т.н. стъпков режим.

 1. Включването на смесителя се забранява, ако има активирана токова защита;
 2. Включването на смесителя се забранява, ако има натиснат СТОП-бутон;
 3. Включването на смесителя се забранява, ако неговият предпазен капак е отворен;
 4. Включването на смесителя се забранява, ако е стартирана процедурата за инспекция на качеството /вземане на проба/.
Забележка: При включване на смесителя върху контролния панел се изобразяват силата на тока през двигателя, както и статуса му /движение, пълен-празен/.

 1. Следи за възникването на критични събития и забранява работата на всички дозатори, смесителя, количката и шибъра, ако тези събития настъпят. В обратния случай, всички устройства се поставят в Ръчен работен режим и състояние на Готовност. Критични събития са загуба на оперативно напрежение, активиране на токова защита, натискане на авариен стоп и др.;
 2. Следи за възникване на грешки във всички функционални устройства и архивира събитията;
 3. Следи комуникацията със сървъра за данни и автоматично я възстановява при нейното нарушаване;
 4. Кореспондира активно и непрекъснато с хардуера /чрез HManager/, с Оператора /чрез CPanel/ и всички функционални модули, което осигурява управлението на съответните части от технологичния процес;
 5. Отброява всеки дозиращ цикъл по следните критерии – извършено е дозиране на количество инертна фракция над определен праг, количката е потеглила от положение за натоварване, количката е достигнала поне веднъж до положение за разтоварване и шибъра е отворен поне веднъж;
 6. Архивира всички критични събития и технологични данни от дозиранията.