SmartDoser - КАЛИБРОВКИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УРЕДИ

Калибрирането е процедура, дефинираща параметри на измервателните уреди на SmartDoser, които преобразуват стойностите от датчиците на тези уреди до физически величини /в нашия случай килограм и литър/. Това преобразуване се извършва чрез линейна предавателна функция, която теоретично се определя с два параметъра – коефициент на усилване и офсет. Трябва изрично да се отбележи, че целта на калибровката е показанията на уреда да отговарят стойностите, представени от метрологичен еталон или количество. Калибрационните параметри са изключително важни за точността на дозирането. Те отчитат влиянието на такива бавно изменящи се фактори като околна температура, замърсяване, стареене и др. върху механичната конструкция и електронните елементи. Ето защо е препоръчително по-често да бъдат уточнявани. Веднъж определени, те остават в паметта на SmartDoser, докато не бъдат променени отново, като промяната може да се извърши само с нова калибровъчна процедура от оператора. Пълна калибровка на везните се извършва не по-рядко от веднъж месечно, а контролна проверка – всеки ден, след влизане “в режим” на електроните компоненти. Контролната проверка се извършва чрез натоварване на везната с предварително известна тежест. Нулиране на везната може да се извършва по всяко време, когато това е необходимо!
Преди началото на всяка процедура се уверете, че съответната везна е абсолютно празна и е стъпила или увиснала равномерно спрямо механичната конструкция. Включете оперативното напрежение и изключете всички останали двигатели. Всяка процедура се активира от контектсното меню на съответното устройство. Въведете вашата парола и ще получите достъп до windows-modal dialog за взаимодействие с потребителя.
Следва описание на самите процедури.

...

Последователност на операциите при калибровка

 • 1 - При “нулев товар” върху везната натиснете бутона (5) – в полето (3) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 2 - Поставете “калибровъчния товар” върху везната, като го разположите равномерно върху нея. Препоръчително е да се използва около 0.5-0.6 от максимално допустимото тегло на везната;
 • 3 - При поставен “калибровъчен товар” върху везната натиснете бутона (6) – в полето (4) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 4 - В полето (7) въведете стойността на “калибровъчния товар” в [kg];
 • 5 - След всички тези операции натиснете бутона (11) – полетата (8) и (9) се актуализират с новите стойности на калибровъчните параметри;
 • 6 - Финализирайте калибровъчната процедура чрез запис в паметта (бутон 12) или изход без запис (бутон 13).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (6) чрез бутона (10).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на везната и аналоговия канал;
 • 2 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 3 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при нулев товар;
 • 4 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 5 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при товар;
 • 6 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 7 - Поле за дефиниране на стойността на калибровъчния товар;
 • 8 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 9 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 10 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 11 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 13 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при корекция на параметрите

 • 1 - В полето (4) въведете стойността на стойността на теглото, отчетено от везната на дозатора на свързващи вещества;
 • 2 - В полето (5) въведете стойността на стойността на новото коригирано тегло;
 • 3 - Натиснете бутона (6) за пресмятане на “корекционен коефициент”;
 • 4 - Натиснете бутона (8) за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 5 - Финализирайте коригиращата процедура чрез запис в паметта (бутон 11) или изход без запис (бутон 12).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на везната и аналоговия канал;
 • 2 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 3 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 4 - Поле за дефиниране на стойността на теглото, отчетено от везната на дозатора на свързващи вещества;
 • 5 - Поле за дефиниране на стойността на теглото върху “еталонна“ везна;
 • 6 - Бутон за извършване на математическите пресмятания;
 • 7 - Поле за визуализация и редакция на пресметнатия “корекционен коефициент”;
 • 8 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 9 - Поле за визуализация на новата стойност на коефициента на усилване;
 • 10 - Поле за визуализация на новата стойност на офсета;
 • 11 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при възстановяване на параметрите

 • 1 - Натиснете бутона Write за да възстановите калибровъчните параметри на дозатора към предишни стойности;
 • 2 - Натиснете бутона Cancel за безусловно прекратяване на процедурата без промяна на калибровъчните параметри;

Значение на елементите

 • 1 - Колона 1 [No] – номер на реда в дневника;
 • 2 - Колона 2 [Date] – дата на операцията;
 • 3 - Колона 3 [Time] – време на операцията;
 • 4 - Колона 4 [Parameters] – стойност на калибровъчните параметри преди операцията;
 • 5 - Колона 5 [Remark] – допълнителна информация;
 • 6 - Бутон Write - за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри от текущо избрания ред в паметта на SmartDoser или /възстановяване към предишни стойности/;
 • 7 - Бутон Cancel - за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при калибровка

 • 1 - При “нулев товар” върху везната натиснете бутона (5) – в полето (3) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 2 - Поставете “калибровъчния товар” върху везната, като го разположите равномерно върху нея. Препоръчително е да се използва около 0.5-0.6 от максимално допустимото тегло на везната;
 • 3 - При поставен “калибровъчен товар” върху везната натиснете бутона (6) – в полето (4) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 4 - В полето (7) въведете стойността на “калибровъчния товар” в [kg];
 • 5 - След всички тези операции натиснете бутона (11) – полетата (8) и (9) се актуализират с новите стойности на калибровъчните параметри;
 • 6 - Финализирайте калибровъчната процедура чрез запис в паметта (бутон 12) или изход без запис (бутон 13).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (6) чрез бутона (10).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на везната и аналоговия канал;
 • 2 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 3 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при нулев товар;
 • 4 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 5 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при товар;
 • 6 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 7 - Поле за дефиниране на стойността на калибровъчния товар;
 • 8 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 9 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 10 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 11 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 13 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при корекция на параметрите

 • 1 - В полето (4) въведете стойността на стойността на теглото, отчетено от везната на дозатора на свързващи вещества;
 • 2 - В полето (5) въведете стойността на стойността на новото коригирано тегло;
 • 3 - Натиснете бутона (6) за пресмятане на “корекционен коефициент”;
 • 4 - Натиснете бутона (8) за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 5 - Финализирайте коригиращата процедура чрез запис в паметта (бутон 11) или изход без запис (бутон 12).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на везната и аналоговия канал;
 • 2 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 3 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 4 - Поле за дефиниране на стойността на теглото, отчетено от везната на дозатора на свързващи вещества;
 • 5 - Поле за дефиниране на стойността на теглото върху “еталонна“ везна;
 • 6 - Бутон за извършване на математическите пресмятания;
 • 7 - Поле за визуализация и редакция на пресметнатия “корекционен коефициент”;
 • 8 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 9 - Поле за визуализация на новата стойност на коефициента на усилване;
 • 10 - Поле за визуализация на новата стойност на офсета;
 • 11 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при възстановяване на параметрите

 • 1 - Натиснете бутона Write за да възстановите калибровъчните параметри на дозатора към предишни стойности;
 • 2 - Натиснете бутона Cancel за безусловно прекратяване на процедурата без промяна на калибровъчните параметри;

Значение на елементите

 • 1 - Колона 1 [No] – номер на реда в дневника;
 • 2 - Колона 2 [Date] – дата на операцията;
 • 3 - Колона 3 [Time] – време на операцията;
 • 4 - Колона 4 [Parameters] – стойност на калибровъчните параметри преди операцията;
 • 5 - Колона 5 [Remark] – допълнителна информация;
 • 6 - Бутон Write - за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри от текущо избрания ред в паметта на SmartDoser или /възстановяване към предишни стойности/;
 • 7 - Бутон Cancel - за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при калибровка

  ВАЖНО! Преди началото на калибровъчната процедура, задължително отстранете всички остатъци от използваните химически добавки чрез промивка на дозиращия съд с чиста вода.
 • 1 - Чрез бутоните за принудително управление (B) напълнете дозиращия съд до ниво 0 на измервателната скала – това е съответства на т.н. “нулев товар” при другите везни. При “нулев товар” върху везната натиснете бутона (5) – в полето (3) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 2 - Чрез бутоните за принудително управление (B) напълнете дозиращия съд до избрано от вас ниво на измервателната скала /например 3/ – това е съответства на т.н. “калибровъчен товар” при другите везни. Диаметърът на дозиращия съд гарантира, че при зает обем от едно голямо деление на скалата, теглото върху датчика намалява с един килограм;
 • 3 - При осигуряване на “калибровъчен товар” върху везната натиснете бутона (6) – в полето (4) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 4 - В полето (7) въведете стойността на “калибровъчния товар” в [kg];
 • 5 - След всички тези операции натиснете бутона (11) – полетата (8) и (9) се актуализират с новите стойности на калибровъчните параметри;
 • 6 - Финализирайте калибровъчната процедура чрез запис в паметта (бутон 12) или изход без запис (бутон 13).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (6) чрез бутона (10).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на везната и аналоговия канал;
 • 2 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 3 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при нулев товар;
 • 4 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 5 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при товар;
 • 6 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 7 - Поле за дефиниране на стойността на калибровъчния товар;
 • 8 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 9 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 10 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 11 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 13 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.
V – Дозиращи съдове с графична скала; B – Табло и бутони принудително за ръчно управление.

...

Последователност на операциите при възстановяване на параметрите

 • 1 - Натиснете бутона Write за да възстановите калибровъчните параметри на дозатора към предишни стойности;
 • 2 - Натиснете бутона Cancel за безусловно прекратяване на процедурата без промяна на калибровъчните параметри;

Значение на елементите

 • 1 - Колона 1 [No] – номер на реда в дневника;
 • 2 - Колона 2 [Date] – дата на операцията;
 • 3 - Колона 3 [Time] – време на операцията;
 • 4 - Колона 4 [Parameters] – стойност на калибровъчните параметри преди операцията;
 • 5 - Колона 5 [Remark] – допълнителна информация;
 • 6 - Бутон Write - за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри от текущо избрания ред в паметта на SmartDoser или /възстановяване към предишни стойности/;
 • 7 - Бутон Cancel - за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при калибровка

 • 1 - При “нулев товар” върху везната натиснете бутона (5) – в полето (3) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 2 - Поставете “калибровъчния товар” върху везната, като го разположите равномерно върху нея. Препоръчително е да се използва около 0.5-0.6 от максимално допустимото тегло на везната;
 • 3 - При поставен “калибровъчен товар” върху везната натиснете бутона (6) – в полето (4) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 4 - В полето (7) въведете стойността на “калибровъчния товар” в [kg];
 • 5 - След всички тези операции натиснете бутона (11) – полетата (8) и (9) се актуализират с новите стойности на калибровъчните параметри;
 • 6 - Финализирайте калибровъчната процедура чрез запис в паметта (бутон 12) или изход без запис (бутон 13).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (6) чрез бутона (10).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на везната и аналоговия канал;
 • 2 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 3 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при нулев товар;
 • 4 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 5 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или при товар;
 • 6 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или при калибровъчен товар;
 • 7 - Поле за дефиниране на стойността на калибровъчния товар;
 • 8 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 9 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 10 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 11 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 13 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при възстановяване на параметрите

 • 1 - Натиснете бутона Write за да възстановите калибровъчните параметри на дозатора към предишни стойности;
 • 2 - Натиснете бутона Cancel за безусловно прекратяване на процедурата без промяна на калибровъчните параметри;

Значение на елементите

 • 1 - Колона 1 [No] – номер на реда в дневника;
 • 2 - Колона 2 [Date] – дата на операцията;
 • 3 - Колона 3 [Time] – време на операцията;
 • 4 - Колона 4 [Parameters] – стойност на калибровъчните параметри преди операцията;
 • 5 - Колона 5 [Remark] – допълнителна информация;
 • 6 - Бутон Write - за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри от текущо избрания ред в паметта на SmartDoser или /възстановяване към предишни стойности/;
 • 7 - Бутон Cancel - за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Последователност на операциите при калибровка

  ВАЖНО! Преди началото на калибровъчната процедура, пригответе подходящ “калибровъчен съд” и осигурете събирането без загуба на водата от изходящия тракт на дозатора.
 • 1 - При празен “калибровъчен съд” натиснете бутона (6) – в полетата (1) и (2) се визуализират текущите стойности на некалибрираните цифрови сигнали от дебитния датчик и вътрешният хронометър съответно;
 • 2 - Преди препълването на “калибровъчения съд” натиснете бутона (7) – в полетата (1) и (2) се визуализират измерените стойности на некалибрираните цифрови сигнали от дебитния датчик и вътрешният хронометър съответно;
 • 3 - Измерете количеството вода в “калибровъчения съд” и го въведете в полето (5);
 • 4 - След всички тези операции натиснете бутона (9) – полетата (3) и (4) се актуализират с новите стойности на калибровъчните параметри;
 • 5 - Финализирайте калибровъчната процедура чрез запис в паметта (бутон 10) или изход без запис (бутон 11).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (5) чрез бутона (8).

Значение на елементите

 • 1 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от дебитния датчик /хетерогенна импулсна поредица/;
 • 2 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от вътрешния хронометър /хомогенна импулсна поредица/;
 • 3 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване на сигнала от дебитния датчик;
 • 4 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване на сигнала от вътрешния хронометър;
 • 5 - Поле за дефиниране на стойността на калибровъчното количество вода;
 • 6 - Бутон за стартиране на калибровъчната процедура /отваряне на входящия тракт на дозатора/;
 • 7 - Бутон за прекратяване на калибровъчната процедура /затваряне на входящия тракт на дозатора/;
 • 8 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 9 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване /и в двата измервателни канала офсет-параметърът е по дефиниция нула/;
 • 10 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 11 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Дебитен дозатор на вода – корекция на параметри

 • 1 - В полето (1) въведете количеството, отчетено от дозатора;
 • 2 - В полето (3) въведете новото коригирано количество;
 • 3 - Натиснете бутона (2) - в полето (4) се визуализира стойността на “корекционения коефициент”, който ще бъде приложен върху текущите калибровъчните параметри;
 • 4 - Финализирайте коригиращата процедура чрез запис в паметта (бутон 5) или изход без запис (бутон 6).

Значение на елементите

 • 1 - Поле за дефиниране на количеството вода, отчетено от дозатора;
 • 2 - Бутон за извършване на математическите пресмятания;
 • 3 - Поле за дефиниране на дефиниране на “еталонно“ количеството вода;
 • 4 - Поле за визуализация и редакция на пресметнатия “корекционен коефициент”;
 • 5 - Бутон за изход от процедурата със запис на коригираните калибровъчни параметри в паметта на SmartDoser;
 • 6 - Бутон за изход от процедурата без запис на коригираните калибровъчни параметри в паметта на SmartDoser.

...

Ток на мотора на смесителя – калибровка на измервателната система

 • 1 - При “празен ход” на смесителя натиснете бутона (5) - в полето (3) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 2 - Измерете силата на тока в смесителя на “празен ход” и въведете стойността в полето (7);
 • 3 - Натоварете в смесителя известно количество инертен материал. Препоръчително е да се използва около 0.5-0.6 от максималния работен обем /килограми/ на смесителя;
 • 4 - При “пълен ход” на смесителя натиснете бутона (6) - в полето (4) се копира текущата стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 5 - Измерете силата на тока в смесителя на “пълен ход” и въведете стойността в полето (8);
 • 6 - След всички тези операции натиснете бутона (14) – полетата (11) и (12) се актуализират с новите стойности на калибровъчните параметри;
 • 7 - Финализирайте калибровъчната процедура чрез запис в паметта (бутон 15) или изход без запис (бутон 16).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (7) чрез бутона (13).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на измервателната система и аналоговия канал;
 • 2 - Дисплей на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване;
 • 3 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или “на празен ход”;
 • 4 - Стойност на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или “на пълен ход”;
 • 5 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “ZerroPoint” или “на празен ход”;
 • 6 - Бутон за копиране на некалибрирания цифров сигнал от датчика след аналого-цифровото преобразуване в т.н. “CalibrationPoint” или “на пълен ход”;
 • 7 - Поле за дефиниране на силата на тока в мотора на смесителя “на празен ход”;
 • 8 - Поле за дефиниране на силата на тока в мотора на смесителя “на пълен ход”;
 • 9 - Бутон за стартиране на смесителя;
 • 10 - Бутон за спиране на смесителя;
 • 11 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 12 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 13 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 14 - Бутон за пресмятане на новите калибровъчните параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 15 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 16 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser.

...

Ток на мотора на смесителя – калибровка на графичния дисплей

  ВАЖНО! Преди началото на калибровъчната процедура, трябва да имате ориентировъчна информация за силата на тока в смесителя при максимално натоварване и при вискозитет на бетона, отговарящ на “добро” качество. Информацията е специфична за всяка машина и се събира емпирично.
 • 1 - В полето (4) въведете стойността на максималния ток на смесителя при пълно натоварване в [A];
 • 2 - В полето (5) въведете стойността на стойността на праговото ниво в [A];
 • 3 - Натиснете бутона (9) за пресмятане на новите калибровъчни параметри - коефициент на усилване и офсет;
 • 4 - Финализирайте коригиращата процедура чрез запис в паметта (бутон 10) или изход без запис (бутон 11).
Забележка: процедурата може да бъде рестартирана от всяка точка преди (4) чрез бутона (8).

Значение на елементите

 • 1 - Технологична информация – хардуерни идентификатори на графичната система;
 • 2 - Утановяване на разрешение/забрана за работата на системата;
 • 3 - Поле за графична визуализация /осцилосноп/ на текущата стойност на праговото ниво;
 • 4 - Поле за дефиниране на максималната стойност на тока на смесителя;
 • 5 - Поле за дефиниране на стойността на праговото ниво;
 • 6 - Поле за визуализация на текущата стойност на коефициента на усилване;
 • 7 - Поле за визуализация на текущата стойност на офсета;
 • 8 - Бутон за рестартиране на калибровъчната процедура /при необходимост/;
 • 9 - Бутон за извършване на математическите пресмятания;
 • 10 - Бутон за изход от процедурата със запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;
 • 11 - Бутон за изход от процедурата без запис на калибровъчните параметри в паметта на SmartDoser;