SmartDoser - ПОЛУАВТОМАТИЧЕН РАБОТЕН РЕЖИМ

При този работен режим се изграждат някои логически връзки между отделните функционални устройства на SmartDoser, които отговарят на особенностите на дозиращия процес. Освен това, дозирането на инертните материали, цимента, химическите добавки и водата се извършва автоматично, което освобождово оператора, елиминира субективните грешки и гарантира висока точност и повторяемост на технологичния процес. Операторът продължава да носи отговорност за организацията и провеждане на дозиращия процес, но в по-малка степен отколкото при Ръчния работен режим – сега той определя редът на стартиране на тегловните дозатори и отговаря за задвижването на транспортното устройство, продължителността на миксиране и отварянето на шибъра. Стартирането на дозатора за вода се извършва автоматично от SmartDoser, непосредственно след разтоварването на инертните материали. Изсипването на всички компоненти в смесителя също се извършва автоматично при наличието на необходимите условия. Броенето на дозиращите цикли е автоматично и се извършва чрез Брояча на циклите. То се извършва във възходящ ред до достигане на предварително зададен брой дозиращи цикли, като след тяхното изпълнение се забранява последващото стартиране на тегловните дозатори. Операторът може да работи с предварително дефинирани рецепти или с т.н. свободна рецепта. Всеки тегловен дозатор може да бъде стартиран, ако текущата доза на поне една линия е различна от нула. В този работен режим везните се нулират автоматично в подходящите моменти от дозиращия цикъл – при дозаторът на инертни материали това е моментът на пристигане на количката в положение за товарене, а при дозаторът на цимента, тегловния дозатор на вода и дозатора на химически добавки – след разтоварването им. Дозаторите непрекъснато следят точността на дозирането в текущия дозиращ цикъл и извършват необходимите корекции за следващия – този процес е известен като самообучение на дозаторите. Освен всичко друго, SmartDoser архивира данните за всеки дозиращ цикъл – марка бетон, текущи дози, грешки при дозирането, време, възникнали технологични грешки, разход на материали, наработени часове и производителност.

Примерен алгоритъм на един малък дозиращ цикъл в ПОЛУАВТОМАТИЧЕН режим

 1. Операторът придвижва количката до положение за натоварване;
 2. Операторът стартира дозатора на инертни материали и изчаква дозирането на всички дози от рецептата /сигнализирано от индикатора на състоянието му/;
 3. Операторът задвижва количката към положение за разтоварване;
 4. Операторът стартира дозатора на цимента и изчаква дозирането на всички дози от рецептата /сигнализирано от индикатора на състоянието му/;
 5. Операторът стартира тегловния дозатор на вода /ако има такъв/ и изчаква дозирането на всички заявени дози /сигнализирано от индикатора на състоянието му/;
 6. Операторът стартира дозатора на химически добавки и изчаква дозирането на всички дози от рецептата /сигнализирано от индикатора на състоянието му/;
 7. Операторът изчаква изсипването на инертните материали, цимента, химическите добавки и водата, както и миксирането на компонентите;
 8. Операторът отваря шибъра и изчаква определено време за разтоварване на смесителя;
 9. Операторът затваря шибъра – в този момент SmartDoser отброява един дозиращ цикъл като увеличава Брояча на циклите.
Забележка1: По преценка на Оператора, действията от точки 3, 4, 5 и 6 могат да се извършат и в друг ред.
Забележка2: Всеки следващ дозиращ цикъл трябва да започва не по-рано от отварянето на шибъра /точка 11/.
По-долу са систематизирани основните принципи на действие и отговорности, реализирани от различните функционални устройства.

ГОТОВНОСТ – извършва същите действия, както в ръчен режим.

СТАРТ – дозаторът преминава в това състояние при натискане на съответния бутон от оператора. Тук се забраняват всички бутони за управление на шнековете и бутона за управление на изходящата клапа, след което се преминава към състояние Дозиране.
Процедурата се отменя и дозаторът се връща в състояние Готовност ако: 1.Няма дефинирани рецепта и количество за изпълнение; 2.Количеството за изпълнение вече е дозирано /в този случай дозаторът преминава направо във функционално състояние Изпълнено/; 3.Сборът от всички дози превишава критичното ниво на везната; 4.Дефинирана е доза под минимално допустимата.

ДОЗИРАНЕ – сега дозаторът извършва последователно следните действия:
 1. Затваря клапата на цимента;
 2. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия – показания и релаксация;
 3. Последователно включва всички линии по техния логически ред и дозира съответните дози. Линии, за които дозата е нула се пропускат. След дозирането на всяка доза се извършва претегляне и архивиране на резултата;
 4. Изчаква синхронизираща команда от PManager, отваря изходящата клапа и започва разтоварването на цимента. Везната се счита за разтоварена при достигане на т.н. условна нула;
 5. Изчаква изминаването на опционална и регулируема технологична пауза;
 6. Затваря изходящата клапа;
 7. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия /виж т.2/;
 8. Преминава към състояние Изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНО – изчаква синхронизираща команда от PManager за преминаване в състояние Готовност.

СТОП – дозаторът попада в това състояние, ако операторът натисне съответния бутон или ако по време на състояние Дозиране възникне някакъв проблем. Възможните проблеми са: неизпълнение на команда, твърде продължително дозиране или разтоварване, неправилно нулиране на везната или достигане на критичната стойност за теглото. От това състояние операторът може да се върне към Готовност или към Дозиране след отстраняване на проблема.

ГОТОВНОСТ – извършва същите действия, както в ръчен режим.

СТАРТ – дозаторът преминава в това състояние при натискане на съответния бутон от оператора.Тук се извършва проверка на условията за стартиране, като при отрицателен резултат, дозаторът се връща в състояние Готовност. При положителен резултат се забраняват всички бутони за управление на клапите, след което се преминава към състояние Дозиране. Процедурата се отменя ако: 1.Няма дефинирани рецепта и количество за изпълнение; 2.Количеството за изпълнение вече е дозирано /в този случай дозаторът преминава направо във функционално състояние Изпълнено/; 3.Сборът от всички дози превишава критичното ниво на везната; 4.Дефинирана е доза под минимално допустимата; 5.Транспортната количка не се намира в положение за товарене или е пълна.
Забележка: Ако машината притежава буферен съд или конвейрна лента за дозиране на инертните материали, резултатът от проверката на т.5 винаги е положителен.

ДОЗИРАНЕ – сега дозаторът извършва последователно следните действия:
 1. Затваря всички клапи
 2. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия – показания и релаксация;
 3. Последователно включва всички линии по техния логически ред и дозира съответните дози. Линии, за които дозата е нула или линии, при които изпълнението на дозата би довело до превишаване на критичното ниво на везната, се пропускат. След дозирането на всяка доза се извършва претегляне и архивиране на резултата;
 4. Ако машината не притежава буферен съд или конвейрна лента за дозиране, дозаторът директно преминава към състояние Изпълнено;
 5. Ако машината притежава буферен съд или конвейрна лента за дозиране, дозаторът отваря изходящата клапа или съответно затвижва лентата и извършва прехвърляне на дозираните материали в транспортната количка. Везната се счита за разтоварена при достигане на т.н. условна нула, след което затваря изходящата клапа или съответно спира лентата и дозаторът преминава към състояние Изпълнено;

ИЗПЪЛНЕНО – изчаква синхронизираща команда от PManager за преминаване в състояние Готовност.

СТОП – дозаторът попада в това състояние, ако операторът натисне съответния бутон или ако по време на състояние Дозиране възникне някакъв проблем. Възможните проблеми са: неизпълнение на команда от клапите или конвейрната лента, твърде продължително дозиране или разтоварване, неправилно нулиране на везната, достигане на критичната стойност за теглото. От това състояние операторът може да се върне към Готовност или към Дозиране след отстраняване на проблема.

ГОТОВНОСТ – извършва същите действия, както в ръчен режим.

СТАРТ – дозаторът преминава в това състояние при натискане на съответния бутон от оператора. Тук се забраняват всички бутони за управление на входящите и изходящата помпи /клапа/, след което се преминава към състояние Дозиране.
Процедурата се отменя и дозаторът се връща в състояние Готовност ако: 1.Няма дефинирани рецепта и количество за изпълнение; 2.Количеството за изпълнение вече е дозирано /в този случай дозаторът преминава направо във функционално състояние Изпълнено/; 3.Сборът от всички дози превишава критичното ниво на везната; 4.Дефинирана е доза под минимално допустимата; 5.Няма друг стартиран тегловен дозатор /инертни материали или свързващи вещества/.

ДОЗИРАНЕ – сега дозаторът извършва последователно следните действия:
 1. Затваря изходящата клапа;
 2. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия – показания и релаксация;
 3. Последователно включва всички линии по техния логически ред и дозира съответните дози. Линии, за които дозата е нула се пропускат. След дозирането на всяка доза се извършва претегляне и архивиране на резултата;
 4. Изчаква синхронизираща команда от PManager, отваря изходящата клапа и започва разтоварването на добавките. Везната се счита за разтоварена при достигане на т.н. условна нула;
 5. Изчаква изминаването на опционална и регулируема технологична пауза;
 6. Затваря изходящата клапа;
 7. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия /виж т.2/;
 8. Преминава към състояние Изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНО – изчаква синхронизираща команда от PManager за преминаване в състояние Готовност.

СТОП – дозаторът попада в това състояние, ако операторът натисне съответния бутон или ако по време на състояние Дозиране възникне някакъв проблем. Възможните проблеми са: неизпълнение на команда, твърде продължително дозиране или разтоварване, неправилно нулиране на везната или достигане на критичната стойност за теглото. От това състояние операторът може да се върне към Готовност или към Дозиране след отстраняване на проблема.

ДЕБИТЕН

ГОТОВНОСТ – извършва същите действия, както в ръчен режим.

СТАРТPManager стартира автоматично дозатора за вода, когато транспортната количка достигне до положение за изсипване на материалите в смесителя на машината. Операторът също може да стартира дозирането чрез натискане на съответния бутон. Процедурата се отменя и дозаторът остава в състояние Готовност ако: 1.Няма дефинирано количество за изпълнение; 2.Шибърът е отворен.

ДОЗИРАНЕ – сега дозаторът извършва последователно следните действия:
 1. Отваря дозиращата /входящата/ клапата;
 2. Ако дозаторът работи в реален режим, изчаква достигането на зададената доза, затваря дозиращата клапата и стартира процедура за определяне на адаптивната поправка за следващото дозиране;
 3. Ако дозаторът работи в хронометричен режим, изчаква изминаването на определен времеви интервал и затваря дозиращата клапата;
 4. Преминава към състояние Изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНО – преминава в състояние в състояние Готовност.

СТОП - дозаторът попада в това състояние, ако операторът натисне съответния бутон или ако по време на състояние Дозиране възникне някакъв проблем. Възможните проблеми са: неизпълнение на команда, липса на реален дебит на вода, механична или електрическа повреда на дебитния датчик. От това състояние операторът може да се върне към Готовност или към Дозиране след отстраняване на проблема.

ТЕГЛОВЕН

ГОТОВНОСТ – извършва същите действия, както в ръчен режим.

СТАРТ – дозаторът преминава в това състояние при натискане на съответния бутон от оператора. Тук се забраняват всички бутони за управление на входящите помпи и бутона за управление на изходящата клапа, след което се преминава към състояние Дозиране. Процедурата се отменя и дозаторът се връща в състояни е Готовност ако: 1.Няма дефинирано количество за изпълнение; 2.Количеството за изпълнение вече е дозирано /в този случай дозаторът преминава направо във функционално състояние Изпълнено; 3.Сборът от всички дози превишава критичното ниво на везната; 4.Дефинирана е доза под минимално допустимата;

ДОЗИРАНЕ – сега дозаторът извършва последователно следните действия:
 1. Затваря изходящата клапа;
 2. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия – показания и релаксация;
 3. Последователно включва всички линии по техния логически ред и дозира съответните дози. Линии, за които дозата е нула се пропускат. След дозирането на всяка доза се извършва претегляне и архивиране на резултата;
 4. Изчаква синхронизираща команда от PManager, отваря изходящата клапа и започва разтоварването на водата. Везната се счита за разтоварена при достигане на т.н. условна нула;
 5. Изчаква изминаването на опционална и регулируема технологична пауза;
 6. Затваря изходящата клапа;
 7. Опционално, извършва динамично нулиране на везната, ако са налице съответните условия /виж т.2/;
 8. Преминава към състояние Изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНО – изчаква синхронизираща команда от PManager за преминаване в състояние Готовност.

СТОП – дозаторът попада в това състояние, ако операторът натисне съответния бутон или ако по време на състояние Дозиране възникне някакъв проблем. Възможните проблеми са: неизпълнение на команда, твърде продължително дозиране или разтоварване, неправилно нулиране на везната или достигане на критичната стойност за теглото. От това състояние операторът може да се върне към Готовност или към Дозиране след отстраняване на проблема.

Извършва същите действия, както в ръчен режим.

Извършва същите действия, както в ръчен режим.

Извършва същите действия, както в ръчен режим.

ГОТОВНОСТ – извършва същите действия, както в Ръчен режим. Освен това, непрекъснато проверява условието за стартиране на малък дозиращ цикъл, като проверката се счита положителна, когато един от двата тегловни дозатора /на инертните или свързващите фракции/ е стартиран от оператора. Ако условието е удовлетворено, PManager преминава към състояние Дозиране.
Забележка: В полуавтоматичен режим PManager може да бъде стартиран само ако има заредена задача за изпълнение, т.е. технологична рецепта и количество.

ДОЗИРАНЕ – извършва следните действия:
 1. Изчаква дозаторът на инертни материали да завърши своя дозиращ цикъл, т.е. материалите да се дозират и ако е необходимо – да се претоварят в транспортната количка;
 2. Изчаква инертните материали да се извозят и да започне разтоварването им в смесителя;
 3. Изпраща команда към дозатора на инертни материали да преминат в състояние Готовност;
 4. След изтичането на съответна технологична пауза стартира дозирането на водата;
 5. След изтичането на съответна технологична пауза стартира разтоварването на свързващите фракции в миксера;
 6. След изтичането на съответна технологична пауза стартира разтоварването на химическите добавки в миксера;
 7. Изчаква дозаторите на инертни материали, химически добавки и вода да завършат своя дозиращ цикъл;
 8. Изпраща команда към дозаторите на свързващи фракции, химически добавки и вода да преминат в състояние Готовност;
 9. Изчаква отварянето на шибъра от оператора;
 10. Изчаква затварянето на шибъра от оператора;
 11. Отброява текущия дозиращ цикъл и архивира всички критични събития и технологични данни от дозиранията.
 12. Преминава към състояние Изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНОPManager остава в това състояние за съвсем кратко време и се връща в състояние Готовност.