SmartDoser - ПАРАМЕТРИ НА ДОЗИРАНЕТО

Софтуерното осигуряване на SmartDoser се характеризира със значителна параметризизация, което позволява адаптиране към различните типове машини по отношение на техният функционален състав – например, дозатор на инертни материали с директно дозиране в транспортната количка, с дозиране върху лентов кантар или с буферен съд. От друга страна, параметрите осигуряват оптимизация на технологичния процес в различните субсистеми, което гарантира едновременното постигане на добра производителност и качество на продукцията.
Следва да отбележим, че някои параметри са “конструктивно предопределени” и се установяват от производителя по време на монтажа на машината. Други такива са свързани с алгоритми на измервателните процеси и обработка на резултатите, управление на електронните контролери, обща синхронизация на работата на отделните функционални субсистеми и затова тяхната редакция изисква сериозни познания. Следователно, установяването на стойностите им трябва да се извършва само от компетентни специалисти на производителя.
Последната категория параметри се отнасят непосредственно до дозиращия процес, като технологични паузи, тегловни нива, максимално допустими времеви интервали и други подобни. Те са достъпни за редакция от страна на оператора по всяко време чрез съответния потребителски интерфейс на софтуера /windows-modal dialog/.
Следва описание на самите процедури.

...

Значение на елементите

 • 1 - Поле за установяване на максимална продължителност на дозирането /uploading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да изпълни зададената доза. В противен случай, дозирането се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 2 - Поле за установяване на максимална продължителност на разтоварването /downloading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да разтовари дозирането количество в смесителя на машината. В противен случай, операцията се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 3 - Поле за установяване на тегловно ниво “условна нула” /conditional zerro/, под което разтоварването на материалите в смесителя се прекратява и операцията се счита за успешна;
 • 4 - Поле за установяване на технологична пауза след условната нула /trailing interval/ – времеви интервал [s], в който се изчаква окончателното разтоварване на дозирането количество от лентата или буферния съд в транспортната количка. В противен случай, операцията се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 5 - Бутон за изход от процедурата със запис на параметрите в паметта на SmartDoser;
 • 6 - Бутон за установяване на “стойности по подразбиране” за всички параметри;
 • 7 - Бутон за изход от процедурата без запис на параметрите в паметта на SmartDoser.
Забележка: процедурата се активира от контекстното меню, свързано с DoserIFRA.

...

Значение на елементите

 • 1 - Поле за установяване на максимална продължителност на дозирането /uploading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да изпълни зададената доза. В противен случай, дозирането се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 2 - Поле за установяване на максимална продължителност на разтоварването /downloading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да разтовари дозирането количество в смесителя на машината. В противен случай, операцията се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 3 - Поле за установяване на тегловно ниво “условна нула” /conditional zerro/, под което разтоварването на материалите в смесителя се прекратява и операцията се счита за успешна;
 • 4 - Бутон за изход от процедурата със запис на параметрите в паметта на SmartDoser;
 • 5 - Бутон за установяване на “стойности по подразбиране” за всички параметри;
 • 6 - Бутон за изход от процедурата без запис на параметрите в паметта на SmartDoser.
Забележка: процедурата се активира от контекстното меню, свързано с DoserCFRA.

...

Значение на елементите

 • 1 - Поле за установяване на максимална продължителност на дозирането /uploading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да изпълни зададената доза. В противен случай, дозирането се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 2 - Поле за установяване на максимална продължителност на разтоварването /downloading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да разтовари дозирането количество химически добавки в смесителя на машината. В противен случай, операцията се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 3 - Поле за установяване на тегловно ниво “условна нула” /conditional zerro/, под което разтоварването на химическите добавки в смесителя се прекратява и операцията се счита за успешна;
 • 4 - Бутон за изход от процедурата със запис на параметрите в паметта на SmartDoser;
 • 5 - Бутон за установяване на “стойности по подразбиране” за всички параметри;
 • 6 - Бутон за изход от процедурата без запис на параметрите в паметта на SmartDoser.
Забележка: процедурата се активира от контекстното меню, свързано с DoserAFRA(x).

...

Значение на елементите

 • 1 - Поле за установяване на максимална продължителност на дозирането /uploading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да изпълни зададената доза. В противен случай, дозирането се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 2 - Поле за установяване на максимална продължителност на разтоварването /downloading timeout/ – времеви интервал [s], в който дозаторът трябва задължително да разтовари дозирането количество вода в смесителя на машината. В противен случай, операцията се прекратява и дозаторът влиза във функционално състояние СТОП;
 • 3 - Поле за установяване на тегловно ниво “условна нула” /conditional zerro/, под което разтоварването на водата в смесителя се прекратява и операцията се счита за успешна;
 • 4 - Бутон за изход от процедурата със запис на параметрите в паметта на SmartDoser;
 • 5 - Бутон за установяване на “стойности по подразбиране” за всички параметри;
 • 6 - Бутон за изход от процедурата без запис на параметрите в паметта на SmartDoser.
Забележка: процедурата се активира от контекстното меню, свързано с DoserWTR.

...

Значение на елементите

 • 1 - Поле за установяване на технологична пауза “разтоварване транспортна количка” - времеви интервал [s] за разтоварване на инертния материал от транспортната количка в смесителя на машината, измерен от момента на пристигане на транспортната количка в положение за разтоварване. След изтичането на този интервал количката автоматично потегля към положение за товарене;
 • 2 - Поле за установяване технологична пауза “начално закъснение” - времеви интервал [s] между подаването на командата за потегляне от положение за товарене и фактическото и изпълнение /предназначението на това закъснение е да се избегне едновременното превключване на големи електрически мощности в захранващата система/;
 • 3 - Бутон за изход от процедурата със запис на параметрите в паметта на SmartDoser;
 • 4 - Бутон за установяване на “стойности по подразбиране” за всички параметри;
 • 5 - Бутон за изход от процедурата без запис на параметрите в паметта на SmartDoser.
Забележка: процедурата се активира от контекстното меню, свързано с SkipCage.

...

Значение на елементите

 • 1 - Поле за установяване на технологична пауза “свързващи вещества” – времеви интервал [s], преди началото на разтоварването на свързващите вещества в смесителя на машината, измерен от момента на пристигане на транспортната количка в положение за разтоварване;
 • 2 - Поле за установяване на технологична пауза “вода” – времеви интервал [s], преди началото на разтоварването на водата в смесителя на машината, измерен от момента на пристигане на транспортната количка в положение за разтоварване;
 • 3 - Поле за установяване на технологична пауза “химически добавки” – времеви интервал [s], преди началото на разтоварването на химическите добавки в смесителя на машината, измерен от момента на пристигане на транспортната количка в положение за разтоварване;
 • 4 - Поле за установяване на технологична пауза “транспортна количка” - времеви интервал [s] за разтоварване на инертния материал транспортната количка в смесителя на машината, измерен от момента на пристигане на транспортната количка в положение за разтоварване;
 • 5 - Поле за установяване на “виртуална скорост на транспортната количка” - времеви интервал [s] за “условно” придвижване на транспортната количка от положение на товарене до положение на разтоварване. Тази скорост се различава от реалната и се използва за емпирична настройка на момента на потегляне на транспортната количка нагоре, като целта е да се избегне спиране на междинно положение поради все още отворен шибър /при настройката трябва да имате в предвид следното правило – при по-бърза количка, момента потегляне закъснява спрямо момента на готовност за потегляне/;
 • 6 - Поле за установяване на технологична пауза “разтоварване на смесителя” - времеви интервал [s] за разтоварване на бетона от смесителя на машината. Времето се измерва от момента, в който е напълно завършено миксирането на компонентите;
 • 7 - Поле за установяване на технологична пауза “допълнително разтоварване на смесителя” – допълнително време, което се прибавя към технологичната пауза “разтоварване на смесителя”. Тази добавка се прилага само за последния технологичен цикъл при финализиране на поръчката;
 • 8 - Поле за установяване на “стъпков режим при отваряне на шибъра”;
 • 9 - Поле за установяване на технологична пауза “миксиране на компонентите” - времеви интервал [s] за миксиране на компонентите до хомогенизиране на бетонната смес. Този параметър може да бъде дефиниран и на ниво рецепта, в който случай се прилага с предимство;
 • 10 - Поле за установяване на технологична пауза “миксиране на компонентите” - времеви интервал [min] за миксиране на компонентите, който се добавя към стойността, определена в (9);
 • 11 - Поле за установяване на “начало на миксиране на компонентите” – за начало на миксирането могат да се считат различни моменти от технологичния процес, а имeнно: доставени са всички компоненти или произволна комбинация от тях /например цимент и вода, като се пренебрегват химическите добавки/;
 • 12 - Бутон за изход от процедурата със запис на параметрите в паметта;
 • 13 - Бутон(и) за установяване на “стойности по подразбиране” за всички или за съответната група параметри;
 • 14 - Бутон за изход от процедурата без запис на параметрите в паметта.
Забележка: процедурата се активира от контекстното меню, свързано с PManager.