SmartDoser - АВТОМАТИЧЕН РАБОТЕН РЕЖИМ

При този работен режим всички функционални устройства на SmartDoser работят в строго съгласуван алгоритъм, осигуряващ оптимално протичане на дозиращия процес. Всички етапи на дозирането протичат напълно автоматично. Операторът носи отговорност единственно за определяне на класа и количеството на бетона и за стартирането на дозиращия процес. Всички тегловни дозатори се стартират автоматично и работят по същия алгоритъм, както в Полуавтоматичен режим. Отново SmartDoser архивира данните за всеки дозиращ цикъл – клас бетон, текущи дози, грешки при дозирането, време, възникнали грешки, разход на материали, наработени часове, производителност и др.

Примерен алгоритъм на един малък дозиращ цикъл в АВТОМАТИЧЕН режим

Операторът натиска бутона за старт на автоматиката – SmartDoser ще извърши всичко останало!!!
По-долу са систематизирани основните принципи на действие и отговорности, реализирани от различните функционални устройства.

Извършва същите действия, както в полуавтоматичен режим.

Извършва същите действия, както в полуавтоматичен режим.

Извършва същите действия, както в полуавтоматичен режим.

ДЕБИТЕН

Извършва същите действия, както в полуавтоматичен режим.

ТЕГЛОВЕН

Извършва същите действия, както в полуавтоматичен режим.

Бутоните за управление са блокирани и операторът няма контрол върху количката!!! Тя се задвижва автоматично от PManager.

Бутоните за управление са блокирани и операторът няма контрол върху шибъра!!! Той се задвижва автоматично от PManager.

Извършва същите действия, както в ръчен и полуавтоматичен режим.

ГОТОВНОСТ – изпълнява същите действия, както в Ръчен режим. При натискане на бутона за старт на дозирането PManager проверява допустимостта на операцията като извършва следното:
 1. Проверка на изправността на всички функционални устройства;
 2. Проверка дали миксерът е включен;
 3. Проверка дали миксерът е празен;
 4. Проверка за коректно дефинирана заявка – рецепта и количество;
 5. Проверка дали дефинираната заявка е вече изпълнена;
 6. Проверка дали в момента не се извършва редакция на заявка;
 7. Проверка дали транспортната количка /лента/ е пълна;
 8. Проверка дали транспортната количка /лента/ е в състояние на авария;
Ако всички проверки преминат успешно, PManager преминава в състояние Старт, в противен случай - PManager остава в състояние Готовност.

СТАРТPManager започва изпълнението на т.нар. Стартова процедура като:
 1. Подава звуков сигнал за начало на дозирането;
 2. Опционално задвижва транспортната количка към положението за товарене, ако не се намира там;
 3. Опционално затваря шибъра, ако е отворен;
 4. След установяване на количката в положение за товарене и затваряне на шибъра, PManager преминава в състояние Дозиране.

ДОЗИРАНЕ – тук се реализира основният дозиращ алгоритъм, като се извършват следните действия:
 1. Актуализира схемата на стартиране на дозаторите;
 2. Стартира дозаторът на инертните материали /ако вече не е стартиран в предходния малък дозиращ цикъл/;
 3. Опционална технологична пауза /превенция срещу едновременно включване на мощности/;
 4. Стартира дозаторът на свързващи вещества /ако вече не е стартиран в предходния малък дозиращ цикъл/;
 5. Опционална технологична пауза /превенция срещу едновременно включване на мощности/;
 6. Стартира дозаторът на химически добавки /ако се използва в текущия малък дозиращ цикъл и все още не е стартиран в предходния такъв/;
 7. Опционална технологична пауза /превенция срещу едновременно включване на мощности/;
 8. Стартира тегловния дозатор на вода /ако се използва в текущия малък дозиращ цикъл и все още не е стартиран в предходния такъв/;
 9. Проверява текущото състояние на дозаторите и при необходимост опитва коригиращи действия;
 10. Изчаква дозаторът на инертни материали да завърши своите операции, включително и претоварването на материалите в транспортната количка /ако моделът на машината го изисква/;
 11. Задвижва транспортната количка към положението за разтоварване в смесителя;
 12. Опционално, стартира разтоварването и смесването на химическите добавки в тегловния дозатор на вода /ако моделът на машината го изисква/;
 13. Изчаква количката да достигне положение на разтоварване и визуализира процеса на разтоварване като променя статуса на индикаторите Пълен миксер и Пълна количка;
 14. След изтичането на технологична пауза, стартира разтоварването на цимента, ако съответния дозатор е готов;
 15. След изтичането на технологична пауза за сухо миксиране, стартира разтоварването на тегловния и дебитния дазатори на вода;
 16. След изтичането на технологична пауза, стартира разтоварването на дазатора на химически добавки /ако операцията не е извършена в т.12;
 17. Изчаква определено време за разтоварване на инертните материали и задвижва количката надолу;
 18. Изчаква всички дозатори на свързващи вещества, вода и химически добавки да завършат окончателно своите операции по разтоварване на материалите в смесителя;
 19. Изчаква определено технологично време за миксиране на материалите, през което се правят опити за стартиране на дозаторите за следващия малък дозиращ цикъл /ако това е възможно/;
 20. След изтичането на технологичното време за миксиране и хомогенизиране на материалите, отваря шибъра и започва разтоварването на смесителя;
 21. Изчаква определено време за разтоварване на смесителя и затваря шибъра. По време на разтоварването се правят опити за стартиране на дозаторите за следващия малък дозиращ цикъл /ако това е възможно/;
 22. Увеличава броя на изпълнените малки дозиращи цикли и проверява за край на големия дозиращ цикъл /изпълнение на поръчката/ и ако проверката е положителна, преминава в състояние Финализиране. Ако проверката е отрицателна, извършва нова проверка за регистрирани грешки в текущия малък дозиращ цикъл. Ако няма регистрирани грешки, PManager се връща към т.1, а при наличие на такива – преминава в състояние Стоп.

ФИНАЛИЗИРАНЕPManager започва изпълнението на т.нар. Финализираща процедура като:
 1. Подава звуков сигнал за край на дозирането;
 2. След края на звуковия сигнал задвижва транспортната количка към положението за товарене, ако не се намира там;
 3. Преминава в състояние Изпълнено.

ИЗПЪЛНЕНОPManager остава в това състояние за съвсем кратко време и се връща в състояние Готовност.